Nasza gmina

Informator


Nasza Gmina / Stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014
Wniosek stypendialny 2013 - 2014
Do 15 września – osoby uprawnione mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa.
Stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014 - Informacja
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Urząd gminy

Aktualności


IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Liczba odwiedzin: